Skip Header

The 2020 Census is Happening Now. Respond Today.

Component ID: #ti645912626

Twous pou laprès sa a bay zouti ak resous pou sipòte kouvèti medyatik nan resansman 2020 an epi sansibilize piblik Kreyòl Ayisyen an.

Kominike pou Laprès ak Twous pou Laprès


Fèy Enfòmasyon yo

FACT SHEET | OCTOBER 02, 2019

ENFÒMASYON FONDAMANTAL SOU RESANSMAN AN: SA OU BEZWEN KONNEN

Resansman 2020 pral rive sou nou talè konsa!

FACT SHEET | DECEMBER 31, 2019

Yon koudèy sou resansman 2020 an (2020 At-A-Glance - Haitian-Creole)

FACT SHEET | JANUARY 01, 2020

Konfidansyalite anrapò ak Resansman 2020 an (Haitian-Creole)

Nan Resansman 2020 an, repons w ap bay yo ap byen pwoteje, y ap an sekirite, se lwa federal la ki pwoteje yo.

FACT SHEET | MARCH 02, 2020

You can respond in Haitian Creole / Ou mèt reponn an Kreyòl Ayisyen

Responding to the census is easier than ever. For the first time, households can choose to respond online or by phone in Haitian Creole.

FACT SHEET | MARCH 26, 2020

Konte Etidyan Inivèsite

Kit ou abite sou kanpis ou pa, oswa lakay ou ak fanmi w, li nesesè pou yo konte w nan Resansman 2020 an.

FACT SHEET | APRIL 27, 2020

Ajisteman Fonksyonèl nan Resansman 2020 an Akoz COVID-19

Timeline of 2020 Census activities and operations adjusted due to COV-19.

FACT SHEET | MAY 08, 2020

Kijan Resansman 2020 an pral envite chak moun pou yo patisipe

Prèske chak kay ap resevwa envitasyon pou yo patisipe nan Resansman 2020 an, swa pa mwayen lapòs, swa pa mwayen yon anketè.

FACT SHEET | JUNE 02, 2020

Reponn a Resansman 2020 an

FACT SHEET | JUNE 03, 2020

Repriz Operasyon Teren Resansman 2020 an yo

The Census Bureau has consulted with health officials and determined that it is safe to resume 2020 Census operations on a phased approach.

FACT SHEET | JUNE 22, 2020

Resansman 2020 : Misyon nou se pou nou konte tout moun

Biwo Resansman an fè tout sa ki depann de li pou li konte tout moun ki ap viv nan peyi a yon fwa, yon sèl fwa, kote yo dwe konte yo.

Back to Header