U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Thursday, August 12, 2021

Estadistika ng 2020 Senso Itinatampok ang mga Pagbabago sa Lokal na Populasyon at Dibersidad sa Lahi at Etnisidad sa Bansa

Press Release Number CB21-CN.55 Tagalog

Kawanihan ng Senso ng U.S. Maghahatid ng Data para Masimulan ng mga Estado (State) ang mga Pagsusumikap sa Muling Pag-distrito

AGOSTO. 12, 2021 — Sa araw na ito, inilabas ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga karagdagang resulta ng 2020 Senso (sa Ingles lamang) na nagpapakita ng pagdami ng populasyon sa mga kalunsuran sa U.S. kumpara sa nakaraang dekada. Bukod dito, ang mga resulta sa isang beses sa isang dekadang ito ay nagpakita ng pagkakaiba-iba sa bansa sa kung paano tinutukoy ng mga tao ang kanilang lahi at etnisidad.

"Ikinagagalak naming maabot ang yugtong ito ng paghahatid ng unang detalyadong estadistika mula sa 2020 Senso," wika ng pansamantalang Direktor ng Kawanihan ng Senso na si Ron Jarmin. "Pinahahalagahan namin ang pagtitiyaga ng publiko habang masigasig na nagtatrabaho ang mga tauhan ng Kawanihan ng Senso sa pagproseso ng data na ito at nagtitiyak na tumutugon ito sa aming mga pamantayan sa kalidad."

Ang mga estadistikang ito, na nagmumula sa File na Buod ng Data ng Muling Pag-distrito ng 2020 Senso (Pampublikong Batas 94-171) (sa Ingles lamang), ay nagbibigay ng unang sulyap sa mga populasyon para sa maliliit na lugar at kinabibilangan ng impormasyon hinggil sa Hispanikong pinagmulan, lahi, edad na 18 at pataas, pag-okupa sa pabahay at mga grupong tirahan. Kumakatawan ang mga ito sa kung saan nakatira ang mga tao noong Abril 1, 2020, at makukuha ng bansa, mga estado (state) at mga komunidad hanggang sa antas na block.

Inilabas din ng Kawanihan ng Senso ang mga biswalisasyon ng data, mga kuwento at video sa America Counts upang makatulong sa paglalarawan at pagpapaliwanag sa data na ito. Ang mga mapagkukunang ito ay makukuha sa page ng mga resulta ng 2020 Senso (sa Ingles lamang). Ang mga advanced user ay makaka-access sa data na ito sa site ng File Transfer Protocol (FTP, ayon sa akronimang Ingles) (sa Ingles lamang).

Mga Pagbabago sa Populasyon sa Buong Bansa Simula 2010 Senso

Ang paglalabas ngayong araw ay nagpapakita ng mga pagbabago sa laki at distribusyon ng populasyon sa buong Estados Unidos. Ang populasyon sa mga kalunsuran ng U.S. ay lumaki ng 9% mula 2010 hanggang 2020, na nagresulta sa 86& ng populasyon ng naninirahan sa mga kalunsuran ng U.S. noong 2020, kumpara sa 85% noong 2010.

"Nakita ang paglago sa maraming county sa loob ng mga kalunsuran, lalo na ang mga nasa timog at kanluran. Ngunit, gaya ng nakikita namin sa aming mga taunang tantiya ng populasyon, mas mabagal ang paglago ng ating bansa kaysa dati," wika ni Marc Perry, kataas-taasang demograpo sa Kawanihan ng Senso. "Ang pagbagal na ito ay kitang-kita sa lokal na antas kung saan nakita sa tinatayang 52% ng mga county sa Estados Unidos ang pagbaba ng kanilang mga populasyon sa 2020 Senso mula sa kanilang mga populasyon sa 2010 Senso."

Mga tampok sa county at kalunsuran:

 • Ang pinakamalaking county sa Estados Unidos noong 2020 ay nananatiling County ng Los Angeles na may mahigit 10 milyong tao.
 • Ang pinakamalaking lungsod (city) (isinamang lugar) sa Estados Unidos noong 2020 ay nananatiling New York na may 8.8 milyong tao.
 • 312 sa 384 na kalunsuran sa U.S. ay tumaas ang populasyon sa pagitan ng 2010 at 2020.
 • Ang pinakamabilis na lumaking kalunsuran sa U.S. sa pagitan ng 2010 Senso at 2020 Senso ay ang The Villages, Florida na lumaki ng 39% mula sa tinatayang 93,000 tao hanggang sa tinatayang 130,000 tao.
 • 72 kalunsuran sa U.S. ay nawalan ng populasyon mula sa 2010 Senso hanggang 2020 Senso. Ang mga kalunsuran sa U.S. na may pinakamalaking porsyento ng pagbaba ay Pine Bluff, Arkansas, at Danville, Illinois, sa -12.5 porsyente at -9.1 porsyento.

Ipinapakita sa biswalisasyon ng data na inilabas ngayong araw ang <pagbabago sa populasyon sa antas ng county mula sa 2010 Senso hanggang sa 2020 Senso>. Basahin pa ang tungkol sa pagbabago sa populasyon sa <Mahigit sa Kalahati ng mga County ng U.S. ay Mas Maliit noong 2020 Kaysa noong 2010>. 

Mga Natuklasan sa Lahi at Etnisidad sa 2020 Senso

Ginamit ng 2020 Senso ang iniaatas na dalawang magkahiwalay na tanong (isa para sa Hispaniko o Latinong pinagmulan (sa Ingles lamang) at isa para sa lahi (sa Ingles lamang)) upang kolektahin ang mga lahi at etnisidad ng populasyon ng U.S. – bilang pagsunod sa mga pamantayan (sa Ingles lamang) na itinakda ng Opisina ng Pamamahala at Badyet (OMB) noong 1997. Sa pagbubuo mula sa aming pananaliksik sa nagdaang dekada (sa Ingles lamang), pinagbuti namin ang dalawang magkahiwalay na disenyo sa tanong at ini-update ang aming pagproseso sa data at mga pamamaraan sa coding para sa 2020 Senso. Nagsimula ang gawaing ito noong 2015 na may pananaliksik at pagsusuring nakatuon sa aming mga pananaliksik mula 2015 Pambansang Pagsusuri sa Nilalaman (2015 National Content Test) (sa Ingles lamang) at ipinatupad ang mga disenyo sa 2018 Pagsusuri sa Senso (2018 Census Test) (sa Ingles lamang).

Ang mga pagpapabuti at pagbabago (sa Ingles lamang) ay nagpahintulot ng higit pang masinsin at wastong paglalarawan sa kung paano tinutukoy ng mga tao ang sarili, na naglalabas ng mas wastong larawan ng kung paano iniuulat ng mga tao ang kanilang Hispanikong pinagmulan at lahi sa loob ng konteksto ng format na may dalawang tanong. Ipinapakita sa mga pagbabagong ito na ang populasyon ng U.S. ay higit pang may maraming lahi at higit pang magkakaiba kaysa sa aming nasukat sa nakaraan.

May tiwala kami na ang <mga pagkakaiba sa pangkalahatang distribusyon ng lahi> ay higit pang dahil sa mga pagpapabuti sa disenyo ng dalawang magkahiwalay na tanong para sa pagkolekta ng data sa lahi at pagproseso, pati na tin ang ilang mga pagbabago sa demograpiya sa nakaraang 10 taon.

Ang paglabas sa araw na ito ng data sa muling pag-distrito ng 2020 Senso ay nagbibigay ng bagong sulyap sa bumubuo sa lahi at etnisidad ng bansa bilang resulta ng mga pagpapabuti sa pagkakadisenyo sa mga tanong sa lahi at etnisidad, pagpoproseso at coding.

“Sa paglaki ng bansa, patuloy tayong nagbago sa kung paano natin sinusukat ang lahi at etnisidad (sa Ingles lamang) ng mga taong naninirahan dito” wika ni Nicholas Jones, direktor at nakatataas na tagapayo para sa pananaliksik at pakikipag-ugnayan hinggil sa lahi at etnisidad sa Kawanihan ng Senso. “Ang paglabas sa araw na ito ng data sa muling pag-distrito ng 2020 Senso ay nagbibigay ng bagong sulyap sa bumubuo sa lahi at etnisidad ng bansa. Ang mga pagpapabuti na aming nagawa sa 2020 Senso ay naglabas ng higit pang wastong larawan ng kung paano tinutukoy ng mga tao ang sarili bilang pagsagot sa dalawang magkahiwalay na tanong tungkol sa Hispanikong pinagmulan at lahi, na nagpapakita na ang populasyon ng U.S. ay higit pang may maraming lahi at higit pang magkakaiba kaysa sa aming nasukat sa nakaraan."

Mga tampok sa lahi at etnisidad:

 • Ang populasyon ng Puti ay nanatiling pinakamalaking lahi o grupong etniko sa Estados Unidos, na may 204.3 milyong taong tinutukoy ang sarili bilang Puti lamang. Sa pangkalahatan, 235.4 milyong tao ang nag-ulat na Puti lamang o kumbinasyon ng ibang grupo. Ngunit, ang populasyon ng Puti lamang na tao ay bumaba ng 8.6% simula 2010.
 • Ang populasyon ng Dalawa o Higit pang Lahi  (tinukoy rin bilang populasyong Maraming Lahi ) ay higit pang nagbago simula pa noong 2010. Ang populasyong Maraming Lahi ay nasukat sa 9 milyon tao noong 2010 at ngayon ay 33.8 milyong tao noong 2020, isang pagtaas na 276%.
 • Ang mga populasyong maraming lahi na "sa kumbinasyon" para sa lahat ng grupo ng lahi ang dahilan ng karamihan sa mga pangkalahatang pagbabago sa bawat kategoryang panlahi.
 • Ang lahat ng lahi lamang o mga grupo sa kumbinasyon ay nakaranas ng mga pagtaas. Ang  Iba Pang Lahi lamang o grupo sa kumbinasyon (49.9 milyon) ay tumaas ng 129%, na nalampasan ang populasyong Itim o Aprikanong Amerikano (46.9 milyon) bilang pangalawang pinakamalaking lahi lamang o grupo sa kumbinasyon.
 • Ang susunod na pinakamalaking populasyong panlahi ay ang Asyano lamang o grupo sa kumbinasyon (24 na milyon), ang Amerikanong Indian at Katutubong Alaskan lamang o grupo sa kumbinasyon (9.7 milyon), at ang Katutubong Hawaiian at Ibang Taga-islang Pasipiko lamang o grupo sa kumbinasyon (1.6 milyon).
 • Ang populasyong Hispaniko o Latino, na kinabibilangan ng mga taong nasa anumang lahi, ay 62.1 milyon noong 2020. Ang populasyong Hispaniko o Latino ay lumago ng 23%, habang ang populasyong hindi Hispaniko o Latino ang pinagmulan ay lumago ng 4.3% simula noong 2010.

Mahalagang tandaan na ang mga paghahambing sa data na ito sa pagitan ng data sa lahi ng 2020 Senso at 2010 Senso ay dapat gawin nang may pag-iingat, na isinasaalang-alang ang mga pagpapabuting aming ginawa sa mga tanong sa Hispanikong pinagmulan at lahi at mga paraang kino-code namin ang kung ano ang sinasabi sa amin ng mga tao.

Kaya naman, ang data mula sa 2020 Senso ay nagpapakita ng naiiba, ngunit makatuwiran at inaasahang mga distribusyon mula sa 2010 Senso para sa populasyon ng Puti lamang, ang populasyon ng Iba Pang Lahi lamang o sa kumbinasyon, at populasyon ng Maraming Lahi, lalo na para sa mga taong tinutukoy ang sarili bilang parehong Puti at Iba Pang Lahi.

Ang mga resultang ito ay hindi nakakagulat dahil naaayon ito sa ekspertong pananaliksik at naaangkop na mga natuklasan ng Kawanihan ng Senso (sa Ingles lamang) ngayong nakaraang dekada, partikular na sa mga resulta sa mga epekto ng format ng mga tanong tungkol sa pag-uulat sa lahi at etnisidad mula sa 2015 Pambansang Pagsusuri sa Nilalaman (2015 National Content Test).

Ginagamit ng Kawanihan ng Senso ang maraming hakbang sa pagsusuri sa pagkakaiba-iba sa lahi at etnisidad (sa Ingles lamang) ng bansa.

Ginagamit ng Kawanihan ng Senso ang Indise sa Pagkakaiba-iba (DI, Diversity Index) upang masukat ang probabilidad na ang dalawang taong hindi sadyang pinili ay magmumula sa magkakaibang grupong panlahi at pang-etniko.

Ang DI ay nasa pagitan ng 0 at 1. Ang value na 0 ay nagpapahiwatig na ang lahat sa populasyon ay may parehong katangiang panlahi at etniko. Ang value na malapit sa 1 ay nagpapahiwatig na halos lahat sa populasyon ay may magkakaibang katangiang panlahi at etniko.

Nai-convert namin ang mga probabilidad sa mga porsyento upang gawing mas madali ang pagpapaliwanag sa mga ito. Sa format na ito, ipinapaalam sa atin ng DI ang tsansa na dalawang taong pinili nang hindi sadya ay magmumula sa magkakaibang panlahi at etnikong grupo.

Gamit ang parehong kalkulasyon sa DI para sa data ng muling pag-distrito noong 2020 at 2010, ang tsansa na ang dalawang taong pinili nang hindi sadya ay magmumula sa magkakaibang grupong panlahi o etniko ay tumaas ng <61.1% sa 2020 mula 54.9% noong 2010>.

Sa pangkalahatan, ang mga estadong (state) may pinakamataas na score ng DI ay matatagpuan sa Kanluran (Hawaii, California at Nevada), sa Timog (Maryland at Texas; kasama ang District of Columbia, isang katumbas na estado (state)), at sa Hilagang-kanluran (New York at New Jersey).

Ang Hawaii ay nagkaroon ng pinakamataas ng score sa DI noong 2020 sa 76%, na medyo mas mataas kaysa sa 2010 (75.%).

Ang impormasyon tungkol sa bumubuo sa lahi at etnisidad sa iyong estado (state) at county, at ang iba't ibang sukat ng pagkakaiba-iba at makukuha sa <Populasyon ng U.S. noong 2020 ay Mas Magkakaiba sa Lahi at Etnisidad Kaysa sa Nasukat noong 2010> at <Pinabuting mga Hakbang sa Lahi at Etnisidad Nagpapakita na Higit pang may Maraming Lahi ang Populasyon ng U.S.>.

Mga Populasyong Adult at Wala pang 18 Taong Gulang

Ipinapakita sa 2020 Senso na ang populasyon ng adult (edad na 18 at pataas) ay lumago ng 10.1% sa 258.3 milyong tao sa nagdaang dekada.

“Mahigit tatlong-kapat, 77.9%, ng populasyon ng U.S. ay nasa edad na 18 o pataas," wika ni Andrew Roberts, pinuno ng Sangay ng Estadistika ng Kasarian at Lahi sa Dibisyon ng Populasyon ng Kawanihan ng Senso. "Ang populasyon ng adult ay mas mabilis na lumago kaysa sa bansa sa pangkalahatan. Kung ihahambing, ang populasyon ng wala pang 18 taong gulang ay 73.1 milyon noong 2020, pagbaba ng 1.4% mula sa 2010 Senso.

Mga pagbabago sa mga populasyong adult at wala pang 18 taong gulang:

 • Ang District of Columbia ay may pinakamalaking populasyon ng edad 18 at pataas dahil ang porsyento ng populasyon ay nasa 83.4%. Ang Utah ay may pinakamalaking populasyon ng wala pang edad 18 dahil ang porsyento ng populasyon ay nasa 29.0%.
 • Ang Utah rin ang may pinakamabilis na lumagong populasyon ng adult sa 22.8% na paglago.
 • Ang North Dakota ang may pinakamabilis na lumagong populasyon ng wala pang edad na 18 sa 22.1% paglago.

Makikita ang mga karagdagang pagbabalangkas ng edad sa mga ilalabas na data ng 2020 Senso sa hinaharap na naka-iskedyul para sa 2022.

Bilang bahagi ng inilabas ngayong araw, ang Kawanihan ng Senso ay nagbibigay ng biswalisasyon ng bagong data na nagtatampok sa <mga populasyon adult at walang pang 18 taong gulang> sa buong Estados Unidos hanggang sa antas na pang-county. 

Mga Yunit ng Pabahay sa 2020 Senso

Ipinapakita sa 2020 Senso na noong Abril 1, 2020, mayroong 140,498,736 milyong yunit ng pabahay sa Estados Unidos, tumaas ng 6.7% mula sa 2010 Senso.

"Habang ang bilang sa bansa ng mga yunit ng pabahay ay lumaki sa nagdaang dekada, hindi ito pare-pareho sa buong bansa," wika ni Evan Brassel, punino ng Sangay sa Estadistika ng Pabahay sa Dibisyon ng Estadistika ng Lipunan, Ekonomiya at Pabahay ng Kawanihan ng Senso. “Ang mga county na bumubuo sa ilang bahagi ng metropolitan o micropolitan ay nakakita ng mga pagtaas na 3.8%, sa karaniwan, habang ang mga county sa labas ng mga lugar na ito ay nagpakita ng mga pagbaba ng 3.9% sa karaniwan.”

Mga Tampok sa estado (state):

 • Ang Texas ang may pinakamataas na paglago sa bilang ng mga yunit ng pabahay na may 1,611,888 milyon.
 • Ang county na may pinakamalaking porsyento ng pagtaas sa pabahay ay ang McKenzie County, North Dakota, na may 147.9% pagtaas.
 • Ang West Virginia at Puerto Rico ay ang natatanging dalawang estado (state) o katumbas ng estado (state) na nawalan ng mga yunit ng pabahay.
 • Mayroong 126,817,580 milyong okupadong yunit ng pabahay at 13,681,156 milyong bakanteng yunit sa Estados Unidos.

Ang estadistika ng yunit ng pabahay para sa bansa, mga estado (state) at county ay makikita sa biswalisasyon ng data ng 2020 Populasyon at Pabahay. 

Mga Natuklasan sa 2020 Senso Hinggil sa mga Grupong Tirahan

Ang populasyon ng U.S. para sa mga grupong tirahan ay 8,239,016 noong Abril 1, 2020. Ito ay isang pagtaas ng 3.2% sa populasyon ng mga grupong tirahan ng 2010 Senso. Kabilang sa mga grupong tirahan ang mga naturang lugar na gaya ng tirahan sa kolehiyo, residensiyal na sentro ng paggamot, skilled nursing na pasilidad, group home, kwartel ng militar, bilangguan, at dormitoryo ng manggagawa.

"Noong 2020, ang populasyon ng grupong tirahan ay kumatawan sa 2.5% ng kabuuang populasyon ng U.S., mababa mula sa 2.6% noong 2010," wika ni Steven Wilson, pinuno ng Sangay sa mga Programa ng Populasyon at Pabahay sa Dibisyon ng Populasyon ng Kawanihan ng Senso. "Nakita rin namin na ang pabahay ng estudyante sa kolehiyo at unibersidad ang pinakamataong kaayusan ng paninirahan sa grupo sa 2,792,097,  na tumaas ng 10.7% simula 2010.”

Mga Tampok sa mga grupong tirahan:

 • Ang pangalawang pinakamalaking populasyon ng grupong tirahan ay ang mga bilangguan para sa mga adult sa 1,967,297, na bumaba mula sa 2010 Senso ng 296,305 (13.1%).
 • Ang estadong (state) may pinakamalaking populasyon ng grupong tirahan ay California sa 917,932, na may pinakamalaking bahagi ng populasyong nabilang sa iba pang mga grupong tirahang hindi pang-institusyon.
 • Ang populasyon ng grupong tirahan sa Puerto Rico ay bumaba ng 1.2% simula 2010 sa 37,509.

Basahin pa ang tungkol sa mga resultang ito sa kuwentong <8.2 Milyong Taong Binilang sa Mga Grupong Tirahan ng U.S. sa 2020 Senso. Maaari mo ring i-access ang higit pang estadistika sa <Aplikasyon ng Mapa ng Data ng Demograpiya ng 2020 Senso>. 

Kalidad ng mga Resulta

Ipinapakita ng lahat ng mga pagpapahiwatig na ang mga resulta ng senso ay nakahanay sa mga inaasahan.

"May tiwala kami sa kalidad ng mga resulta sa kasalukuyan," wika ng pansamantalang Direktor ng Kawanihan ng Senso na si Ron Jarmin.

Sa pagtupad sa aming pangakong kalinawan, ang Kawanihan ng Senso aymaglalabas ng karagdagang metriks sa kalidad ng operasyon (sa Ingles lamang) sa Agosto 18 at Agosto 25, na nagbibigay ng higit pang detalye sa pagsasagawa ng mga partikular na operasyon.

Paglikha ng May Kalidad na Data Habang Pinoprotektahan ang Anonimidad

Ang data ng muling pag-distrito ay kauna-unahan mula sa 2020 Senso na gumamit ng differencial privacy, isang pamamaraan sa matematika na nag-aangkop ng maingat na inayos ng pang-estadistikang ingay sa isang dataset at pinahihintulutan ang balanse sa pagitan ng pagkapribado at kawastuhan. Higit pang impormasyon ang matatagpuan sa mga website ng Mga Produkto ng Data ng 2020 Senso: Modernisasyon sa Pag-iwas sa Pagsisiwalat (Data Products: Disclosure Avoidance Modernization) (sa Ingles lamang) at Data ng Muling Pag-distrito: Ano ang Aasahan at Kailan (Redistricting Data: What to Expect and When) (sa Ingles lamang).

Bukod sa data ng muling pag-distrito na inilabas ngayong araw, naglabas ang Kawanihan ng Senso ng pangkat ng mga data ng demonstrasyon na nagpapakita ng epekto ng mga setting sa produksyon ng differential privacy sa inilathalang data sa muling pag-distrito ng 2010 Senso. Naglabas ang Kawanihan ng Senso ng mga katulad na dataset ng demonstrasyon sa panahon ng pagbubuo ng bagong pamamaraan. 

Legacy Data vs. Panghuling Paghahatid ng Pampublikong Batas (P.L., ayon sa akronimang Ingles) 94-171 Data ng Muling Pag-distrito

Ang data na ito na inilabas ngayon ay nasa parehong format gaya ng naibigay na mga data ng muling pag-distrito noong 2000 at 2010. Ang katagang "legacy" ay tumutukoy na naunang paggamit nito. Bago sumapit ang Setyembre 30, ilalabas namin ang parehong data na ito sa mga opisyal ng estado (state) sa isang madaling gamiting toolkit ng mga DVD at flash drive at gagawin namin itong makukuha ng publiko sa data.census.gov. Aabisuhan ng Kawanihan ng Senso ang publiko sa Setyembre kapag ginawa nitong makukuha ang mga parehong data na ito.

Pag-access sa Data na ito

Makikita ang data sa <Aplikasyon ng Mapa ng Data ng Demograpiya ng 2020 Senso > sa pamamagitan ng magkakaibang biswalisasyon ng data at QuickFacts (sa Ingles lamang). Makukuha ang mga file ng data sa Pampublikong Batas sa Kadekadang Senso (Decennial Census Public Law, P.L., ayon sa akronimang Ingles) 94-171 Pahina ng mga Buod na File ng Data ng Muling Pag-distrito at kinabibilangan ng mga file na sumusuporta sa heograpiya, teknikal na dokumentasyon (sa Ingles lamang) at karagdagang sumusuportang mga materyales na kailangan para i-access ang data na ito.

Ang Kawanihan ng Senso ay lumikha rin ng iba't ibang kwento ng America Counts (Nagbibilang ang Amerika) sa <pagbabago at distribusyon ng populasyon>, <mga grupong tirahan>, <laho at etnisidad>, <indise ng pagkakaiba-iba>, at <mga Video> ay makikita rin na nagpapaliwanag kung paano ia-access ang data na ito at kung ano ang ipinapakita ng data na ito tungkol sa nagbabagong bansa.

### 

 

Contact


Kristina Barrett
Opisina ng Pampublikong Impormasyon 
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Page Last Revised - October 8, 2021
Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header