Skip Header

The 2020 Census is Happening Now. Respond Today.

Component ID: #ti1404679884

Hatid ng press kit na ito sa wikang Tagalog ang mga anunsyo, dulugan, at mga instrumento para suportahan ang mga ulat sa media tungkol sa 2020 Senso.

Component ID: #ti1294129893

Press Releases


Listahan ng mga Katotohanan

|

FACT SHEET | OCTOBER 02, 2019

PANGUNAHING IMPORMASYON TUNGKOL SA SENSO: ANO ANG KAILANGAN MONG MALAM

Mas papalapit na ang 2020 Senso kaysa sa iniisip mo!

FACT SHEET | DECEMBER 31, 2019

Ang 2020 Senso sa isang Sulyap (2020 At-A-Glance) - Tagalog

FACT SHEET | JANUARY 01, 2020

Ang 2020 Senso at Pagiging Kompedensiyal (Confidentiality - Tagalog)

Ligtas, inaalagan, at protektado ng pederal na batas ang iyong mga sagot sa 2020 Senso.

FACT SHEET | FEBRUARY 20, 2020

Pangkat para sa Pagtitiwala at Kaligtasan ng Senso (Census Trust and Safety Team - Tagalog)

Pagprotekta sa Bilang sa 2020

FACT SHEET | MARCH 02, 2020

You can respond in Tagalog / Maaari kang tumugon sa wikang Tagalog

Responding to the census is easier than ever. For the first time, households can choose to respond online or by phone in Tagalog.

FACT SHEET | MARCH 26, 2020

Pagbibilang sa mga Estudyante sa Kolehiyo

Ikaw man ay nakatira sa loob o labas ng kampus o sa bahay kasama ang pamilya, kailangan mong mabilang sa 2020 Senso.

FACT SHEET | APRIL 27, 2020

Mga Pag-aayos Operasyon sa 2020 Senso Dahil sa COVID-19

Timeline of 2020 Census activities and operations adjusted due to COV-19.

FACT SHEET | MAY 08, 2020

Paano iimbitahan ng 2020 Senso ang lahat na sumagot

Halos bawat sambahayan ay makatatanggap ng imbitasyon na sumali sa 2020 Senso mula sa koreo o mula sa isang tagapanayam.

FACT SHEET | JUNE 02, 2020

Tugunan ang 2020 Senso

Tagalog (Dates for 2020 Census mailers and for responding to the 2020 Census.)

FACT SHEET | JUNE 03, 2020

Muling Pagbabalik ng Mga Operasyon sa Field para sa 2020 Senso

The Census Bureau has consulted with health officials and determined that it is safe to resume 2020 Census operations on a phased approach.

FACT SHEET | JUNE 04, 2020

Paghihikayat ng Pagtugon sa 2020 Senso sa Panahon ng COVID-19

Mga Ideya upang Hikayatin ang Pagtugon sa Gitna ng Pagdidistansya sa Ibang Tao

FACT SHEET | JUNE 22, 2020

2020 Senso: ang aming misyong bilangin ang bawat isa

Ginagawa ng Kawanihan ng Senso kahit ang mga ekstraordinaryong bagay upang bilangin ang bawat isang nakatira sa bansa nang minsan, minsan lang.

Mga kuwento sa Nagbibilang ang Amerika

Back to Header