Skip Header

Hatid ng press kit na ito sa wikang Tagalog ang mga anunsyo, dulugan, at mga instrumento para suportahan ang mga ulat sa media tungkol sa 2020 Senso.

Press Releases


SCRIPT NG VIDEO PARA SA PAGLABAS NG DATA SA MULING PAG-DISTRITO

Related Information


Video

Listahan ng mga Katotohanan

|

PANGUNAHING IMPORMASYON TUNGKOL SA SENSO: ANO ANG KAILANGAN MONG MALAM

Mas papalapit na ang 2020 Senso kaysa sa iniisip mo!

Pagbilang sa mga bata para sa 2020 Senso

Pagbilang sa mga bata para sa 2020 Senso.

Pagbilang sa mga bata para sa 2020 Senso

Pagbilang sa mga bata para sa 2020 Senso.

Maging Kasosyo ng 2020 Senso

Ipinaliliwanag ang mga benepisyo ng pagiging kasosyo sa 2020 Senso.

Ang 2020 Senso sa isang Sulyap (2020 At-A-Glance) - Tagalog

Ang 2020 Senso at Pagiging Kompedensiyal (Confidentiality - Tagalog)

Ligtas, inaalagan, at protektado ng pederal na batas ang iyong mga sagot sa 2020 Senso.

Bigyang-hugis ang kinabukasan para sa inyong pamilya

Pinaliliwanag ang kahalagahan ng pagsagot sa 2020 Senso at pagbilang sa lahat ng nakatira sa inyong sambahayan (mga magkakasama sa tirahan).

Pangkat para sa Pagtitiwala at Kaligtasan ng Senso (Census Trust and Safety Team - Tagalog)

Pagprotekta sa Bilang sa 2020

You can respond in Tagalog / Maaari kang tumugon sa wikang Tagalog

Responding to the census is easier than ever. For the first time, households can choose to respond online or by phone in Tagalog.

Pagbibilang sa mga Estudyante sa Kolehiyo

Ikaw man ay nakatira sa loob o labas ng kampus o sa bahay kasama ang pamilya, kailangan mong mabilang sa 2020 Senso.

Mga Pag-aayos Operasyon sa 2020 Senso Dahil sa COVID-19

Timeline of 2020 Census activities and operations adjusted due to COV-19.

Paano iimbitahan ng 2020 Senso ang lahat na sumagot

Halos bawat sambahayan ay makatatanggap ng imbitasyon na sumali sa 2020 Senso mula sa koreo o mula sa isang tagapanayam.

Tugunan ang 2020 Senso

Tagalog (Dates for 2020 Census mailers and for responding to the 2020 Census.)

Muling Pagbabalik ng Mga Operasyon sa Field para sa 2020 Senso

The Census Bureau has consulted with health officials and determined that it is safe to resume 2020 Census operations on a phased approach.

Paghihikayat ng Pagtugon sa 2020 Senso sa Panahon ng COVID-19

Mga Ideya upang Hikayatin ang Pagtugon sa Gitna ng Pagdidistansya sa Ibang Tao

2020 Senso: ang aming misyong bilangin ang bawat isa

Ginagawa ng Kawanihan ng Senso kahit ang mga ekstraordinaryong bagay upang bilangin ang bawat isang nakatira sa bansa nang minsan, minsan lang.

Mga Darating na Ilalabas Tungkol sa Populasyon ng U.S.

Ipapaliwanag kung ano ang aasahan sa 5-taon ng ACS, Pagsusuring Pandemograpiya, mga Tantiya sa Populasyon at mga ilalabas tungkol sa 2020 Senso.

Pagbabahagi 101

Ilalabas ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga bilang ng populasyon sa pagbabahagi ng kongreso at bilang ng mga kinatawan para sa bawat isa sa 50 estado.

Mga kuwento sa Nagbibilang ang Amerika

Back to Header